Expertise


 

Onwijs Advies werkt nauw samen met de opdrachtgever. Aansluiten en afstemmen zijn hierbij kernbegrippen. Hierdoor is er sprake van maatwerk, waarbij goed gekeken wordt naar de wensen van de opdrachtgever. 

 

Versterken van (zwakke) scholen      

Scholen die het predicaat (zeer) zwak ontvangen van inspectie zijn na bijgekomen te zijn van de eerste schrik meestal enorm gemotiveerd om het tij te keren. Onwijs Advies kan ingezet worden om na een uitgebreide analyse- en onderzoeksfase te komen tot een gestructureerde verbeteraanpak die past bij de school. Onwijs Advies treedt vervolgens op als auditor om de processen te volgen en voortgang te bewaken. Uiteraard is deze aanpak ook passend bij niet-zwakke scholen die bezig zijn met een kwaliteitsverbetering.

 

Opbrengstgericht werken      

Binnen het huidige onderwijs is op dit moment veel aandacht voor opbrengstgericht werken. Er wordt hard gewerkt door iedereen en het is goed om inzichtelijk te krijgen wat dit werken vervolgens oplevert voor een school, een team, een groep en een leerling. Dit betekent dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Het gaat dan o.a. om taken/rollen van betrokkenen, doelen die gesteld worden en kennis/vaardigheden en structuren die aanwezig Hoge verwachtingen zorgen voor hoge opbrengsten. Met elkaar aan de slag met opbrengstgericht werken. Onwijs Advies kan een rol spelen bij deze ontwikkeling.

 

Hoogbegaafdheid      

Er is de laatste jaren binnen het onderwijs vooral gefocust op de leerlingen die moeite hebben met de lesstof. Aan de andere kant is er echter ook een grote groep leerlingen voor wie de lesstof juist onvoldoende uitdagend is. Ook zij hebben recht op een passend aanbod dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Onwijs Advies kan met een team, een leerkracht of een leerling kijken hoe deze onderwijsbehoeften eruit zien en wat deze leerlingen nodig hebben binnen de groep.

 

Handelingsgericht werken        

Uitgangspunt van Onwijs Advies is gebruik maken van kwaliteiten. Dus ook de kwaliteiten van kinderen. Wat kan deze leerling goed, wat zijn sterke kanten? En wat zijn de belemmeringen die dit kind bij het leren ervaart? En wat betekent dit dan vervolgens voor mijn handelen als leerkracht, wat kan ik bieden? Handelingsgericht werken dus waarbij uitgegaan wordt van wat een kind wel kan.

 

Onderwijs       

Onwijs Advies heeft vanuit opleiding en ervaring kennis op verschillende gebieden en deelt deze kennis graag via onderwijs. Onwijs Advies kan dan ook ingezet worden bij modules en/of opleidingen bij opleidingsinstituten.

 

Coaching      

Buiten het werken met teams en groepen biedt Onwijs Advies ook individuele trajecten aan. Soms is het prettig om gedurende een 5-tal gesprekken een aantal zaken op een rijtje te krijgen samen met een coach. We bekijken samen wat het knelpunt is en op welke manier jij de gewenste situatie kunt bereiken. De stappen worden gezet m.b.v. een aantal coachingsgesprekken.

 

Diagnostiek      

Bij een psychodiagnostisch onderzoek wordt gewerkt via handelingsgerichte procesdiagnostiek. Dit betekent dat er naast o.a. een intelligentiebepaling ook altijd gekeken wordt naar wat de uitkomsten betekenen voor het kind. Op welke manier kan er het beste aangesloten worden bij zijn/haar kwaliteiten? En hoe kunnen die helpen bij de belemmeringen die er zijn? Er is sprake van nauwe samenwerking met de ouders, zij kennen hun kind immers het beste.