Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

1.1
Onderwijs Advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen het onderwijs in Nederland. Daarnaast voert Onwijs Advies psychologisch onderzoek uit bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit onderzoek is met name gericht op intelligentiebepaling in combinatie met handelingsgerichte advisering.

1.2
Onder Onwijs Advies wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder het nummer 50712217, voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.3
Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van Onwijs Advies. Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Onwijs Advies aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Onwijs Advies en een opdrachtgever waarop Onwijs Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Onwijs Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.4
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes

3.1
De door Onwijs Advies gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Onwijs Advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2
Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1
Onwijs Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Onwijs Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 4:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3
Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Onwijs Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Onwijs Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Onwijs Advies zijn verstrekt, heeft Onwijs Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5
Onwijs Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Onwijs Advies is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Onwijs Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.

4.7
Onwijs advies handelt volgens de beroepscode voor psychologen 2007 van het Nederlands instituut van Psychologen.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

5.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6.Wijziging van de overeenkomst

6.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Onwijs Advies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Onwijs Advies de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Onwijs Advies zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2
Alle door Onwijs Advies verstrekte stukken, waaronder begrepen rapporten, adviezen, produkten, trainingen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Onwijs Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.3
Onwijs Advies behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Overmacht

9.1
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3
Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9.4
Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.

Artikel 10. Annuleren
 opdracht

10.1
Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Onwijs Advies te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.

10.2
Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Onwijs Advies het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

10.3
Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uur van te voren) te worden geannuleerd en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of als verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Onwijs Advies.

11.2
Indien een klacht gegrond is, zal Onwijs Advies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Onwijs Advies slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12. Betaling

12.1
Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die Onwijs Advies hieromtrent betracht) over een bepaalde activiteit / dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is Opdrachtnemer gerechtigd dit alsnog in rekening te brengen.

12.2
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Onwijs Advies is gerechtigd de opdrachtgever een rente van 1% per maand te berekenen gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur / facturen.

12.4
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is Onwijs Advies gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn.

12.5
Indien Onwijs Advies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3
Onwijs Advies is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Onwijs Advies verwijt van schuld gemaakt kan worden. De aansprakelijkheid van Onwijs Advies, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

13.4
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.5
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13.6
Onwijs Advies is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.

13.7
Onwijs advies handelt naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Onwijs advies is nimmer aansprakelijk voor gegeven adviezen die achteraf niet blijken overeen te komen met de gewenste resultaten omdat zij uitgaat van de op dat moment bekende stand der wetenschap en goed vakmanschap.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1
Op de rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van het geschil.

14.2
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Nijmegen.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

15.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

15.2
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

15.3
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Download PDF (Versie Oktober 2010) Algemene Voorwaarden